Rakeloredan berodde på användarna enligt MSB

Kommunikationen i Rakelnätet fungerade inte optimalt under den stora skogsbranden i Västmanland, det är något som flertalet personer på plats rapporterat om. Problemet har inte varit tekniken, utan användningen av Rakelsystemet enligt MSB.

MSBs roll under branden var att stötta med teknik och se till att nätet fungerade enligt Emil Granström, leveransansvarig Rakel. MSB lånade ut Rakelmobiler till insatsen samt säkrade att nätet fungerade genom tekniker på plats, tillhandahållande av reservstationer samt genom förstärkningar av nätets kapacitet. Enligt Emil fungerade nätet bra rent tekniskt men andra, troligen mänskliga, faktorer gjorde att samband via Rakel inte fungerade rätt under hela insatsen.

Användare på plats vittnar om att räddningsledningen hänvisade sambandet till mobilnäten istället för Rakel på grund av sambandsproblem i Rakel. Detta är något varken Emil eller Urban Rönnqvist, funktionsansvarig Rakel hört talas om. – Vi hänvisar till räddningsledningen i det fallet, det jag hörde var att många var ovana att arbeta under dessa förhållanden med många användare på plats och med samverkan över organisationsgränser, menar Urban.

Att räddningsledningen hänvisade användare till mobilnäten beror sannolikt på att samordnade talgrupper saknades vilket ledde till att de som var där inte kunde prata med varandra. -Det är en brist som uppdagades vid Salabranden att för räddningstjänster så saknas en talgrupp som kan användas nationellt, berättar Urban Rönnqvist. Samtidigt står det i de nationella riktlinjerna att i planeringen av sin kommunikation ska användarorganisationerna analysera sitt kommunikationsbehov och inprogrammera de talgrupper som man kan förutse sig behöva, detta bör då täcka de flesta behov, menar Urban.

Enligt uppgifter hände det att Försvarsmakten kastades ut ur Rakel, något som varken Urban eller Emil hört talas om. -Stundtals blev det ju högt tryck vilket vi parerade genom att öka kapaciteten i nätet. En del kan ha uppfattat att de blev utslängda ur nätet eftersom de kanske inte visste hur man gjorde för att köa för sändning på handapparaten. Många är nog vana att bara trycka och prata i radio från sin vardag, i denna situation var det istället kö i näten stundtals, menar Urban. Senare under insatsen ökades kapaciteten, men i början var det kö.

MSBs roll under krisen de två första veckorna var inte att stödja sambandet, det fanns personal från MSB på ledningsplatsen men ingen med denna uppgift. Det fanns personal från MSB på plats som stöttade sambandsledningen, men inte med sambandsplanering via Rakel. Först Den 13 augusti begärde räddningsledningen stöd för sambandsplanering, två veckor in i krisen. MSB fanns alltså där för att ta hand om Rakelnätet, men inte för att stödja Rakelanvändarna eller hjälpa till med Rakelsambandsplanering.

Bilden av vad som hände är inte helt klar, utan kommer att klarläggas genom den erfarenhetsinsamling som påbörjades under november. Frågor som om de nationella riktlinjerna följdes och om rätt talgrupper var inlagda i apparaterna från början kommer sannolikt ställas.

Enligt både Emil och Urban har nätet fungerat bra tekniskt över lag, men det finns sannolikt en rad saker som kan förbättras för att sambandet skall fungera bättre för användarna. Kanske behövs en annan typ av träning och utbildning med träning i samverkan mellan många olika funktioner och över organisationsgränser på en liten geografisk yta. Dessutom behövs sannolikt tydligare belysning av vikten med att rätt talgrupper finns inlagda och hur man kan använda andra talgrupper än sina egna.

Detta var första gången Rakel användes i större omfattning enligt de nationella riktlinjer som publicerades den 1 jan 2013, sannolikt kommer en utvärdering leda till att riktlinjerna kompletteras och utvecklas.

Artikel ur SKEF News nr 4· 2014

Trafiken i Stockholm rustar för vintern

Trafik Stockholm, ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Stockholms stad, är en av landets fyra trafikledningscentraler. Trafik Stockholm ansvarar för trafikledning, styrning och trafikinformation för det statliga och kommunala vägnätet i Stockholm samt för det statliga vägnätet i hela Mälardalen och på Gotland. Trafik Stockholm ansvar dessutom för att aktuell trafikinformation tillhandahålls. Det övergripande syftet är säkrare och effektivare framkomlighet på vägarna och minskad miljöpåverkan.

-En av våra styrkor är att vi har kommunikationssystem som samordnar olika myndigheter och organisationer, berättar David Kernell, tillförordnad chef för Trafik Stockholm.

Vinterförberedd organisation
Med två kalla vintrar i rad rustar Trafik Stockholm för kommande säsong. I mitten av november börjar gemensamma förberedelser med övriga aktörer och under hela vintersäsongen hålls återkommande, veckovisa möten med samverkansgruppen som består av entreprenörer, Länsstyrelsen, Landstinget samt myndigheter som MSB.

När ovädret kommer
Väderinformation från egna väderstationer längs vägarna inhämtas löpande. Informationen kombineras med väderdata från SMHI och ger en väderprognos för kommande fyra timmar. Vid större oväder får Trafik Stockholm en väderförvarning från SMHI 24 timmar i förväg vilket ger möjlighet till att ökad bemanningen och förvarna driftentreprenörer.

Eget bredbandsnät
Trafik Stockholm har ett eget fiberbredbandsnät dit anläggningar och övervakningsutrustning är anslutna. Nätet är omfattande med bland annat kameraövervakning av fyra tunnlar samt drift- och larmövervakning av kraft, VA, brand, ventilation med mera.

Samarbeteten
Vid incidenter samarbetar Trafik Stockholm med bland annat räddningstjänst, SOS, Polis och SL. Genom att lägga över kamerabilder till respektive organisations ledningscentral, kan beslut snabbare tas om vilka resurser som behövs.

Idag sker mycket av kommunikationen med andra aktörer via telefon men på fältet är RAKEL en viktig del av verksamheten. – Tidigare hade vi problem med bärbara komradios som inte fungerade utanför fordonen. Nu kan personal på plats ha kontakt med driftledningscentralen hela tiden oavsett om de är i eller utanför fordonet säger David.

RAKEL finns i de fyra VägAssistans-bilarna som styrs och leds via RAKEL, dessutom har vissa av vägentreprenörerna RAKEL på prov. Trafik Stockholm anser att täckningen för RAKEL är bra utom vid vissa tunnelmynningar där signalen stundtals är svag men jämfört med tidigare komradiosystem är RAKEL stabilare. Idag nyttjas RAKEL endast för tal, för positionering och ärendehantering används istället ett eget system.

Informera medborgarna
Information om trafikläget sprids via TV, radio och internet samt via informationstavlor i trafiken, MCS. Via det egna fibernätet hämtas miljövärden och trafikflödesinformation. Aktuella flöden analyseras av ett prognosverktyg som visar operatörerna hur trafikläget kommer att ser ut om tillexempel 10 minuter.

-Systemen idag är väldigt automatiserade, och det är svårt att se att så mycket mer går att göra, anser David Kernell. Systemet NTS innehåller skriftliga rutiner och åtgärdsplaner och analyserar information från de underliggande systemen och föreslår en åtgärdsplan för operatören. All styrning av trafiken sköts automatiskt men måste först bekräftas av en människa.

Plogning av vägar
På vintern hör en del människor av sig med frågor om snöröjningen. Idag har Trafik Stockholm inte har mandat att beordra ut en plogbil utan kan bara rapportera till entreprenören. Det finns dock framtida planer att få fram enskilda plogbilars position via GPS för att Trafik Stockholm lättare skall kunna svara på frågor från allmänheten.

Att vintern erbjuder extra arbetsanstormningar kan var och en inse. – Det finns några datum som man minns extra mycket, menar David Kernell.

Artikeln var publicerad i SKEF News nr 4 2011
+Ulf Seijmer

Mobitex hotas av nedskärningar

Redan till årsskiftet 2009/2010 diskuterades en stängning av Mobitex radioaccessnät. Den gången räddades nätet av användarna då ett antal aktörer gick in och betalade en högre avgift för att nätet skulle fortsätta under 2010. Försvaret, landsting och privata aktörer säkrade driften för 2010, nu hänger nedläggningshotet i luften igen och kunderna har informerats om den förestående uppsägningen.

”Av affärsmässiga skäl går det inte att driva nätet, det går med förlust och räddades 2010 av att vi kunde ta ut en högre avgift av användarna. För 2011 finns ingen lösning, därför går vi ut med en uppsägning till alla kunder som använder Mobitex radioaccessnät, samtidigt som vi hoppas att kunna sluta nya överenskommelser med de användare som bedömer att nätet är viktigt för deras verksamhet” säger Erik Tjerneld, marknads- och försäljningschef på Multicom Security.

Alternativet för många är att gå över till Mobitex Combi istället där GPRS används som kommunikationsväg istället för Mobitex radioaccessnät. Nätet använder Telias infrastruktur som bärare och finns tillgängligt överallt där Telia har GSM/GPRS nätet utbyggt. Mobitex radioaccessnät täcker 94% av Sveriges geografiska yta och har en hög säkerhet i form av redundans och reservkraft. GPRS nätet kan inte leverera lika bra geografisk täckning och har inte lika kraftfulla reservkraftaggregat. Det återstår nu att se om tiden är mogen för att lägga ned Mobitex radioaccessnät och gå över till RAKEL eller Mobitex Combi, chansen finns också att intresserade aktörer är med och finansierar en drift bortom årsskiftet 2010/2011.

+Ulf Seijmer