Mobilnätens krisberedskap

Från myndighetshåll finns inga fastslagna riktlinjer för hur länge en basstation skall kunna vara igång utan ström och inga krav på redundans i näten. Så vilken beredskap har operatörerna vid en större katastrof, ett längre strömavbrott eller driftstörningar på grund av svårt väder?

-Driftstiderna i operatörernas nät är något som vi inte har någon kontroll över, säger Ove Landberg ordförande i Nationella telesamverkansgruppen. Generellt kan sägas att 2G har bättre backuptider än 3G, där driftsbackuper inte alls är lika utbyggt.

Vi kontaktade samtliga svenska operatörer med eget nät för att höra hur deras beredskap är, bara Telia Sonera svarade. Kapaciteten i Telias bakomliggande växlar och system överstiger vida det som krävs för att säkra kommunikationen vid belastning till följd av en större katastrof eller kris. Enligt Telia är det på de enskilda basstationerna problemen kan uppstå.

-Om en basstation blir strömlös så är varje station utrustad med reservkraft för att klara sig någon eller några timmar. För att säkerställa täckning vid stora strömavbrott, till exempel vid stormar, har Telia utrustat ett större antal “viktiga” basstationer med reservelverk (diesel eller bränsleceller) så att basstationen fungerar lång tid utan elförsörjning, säger Tommy Ljunggren, Teknisk chef för TeliaSonera Sveriges mobila nät.

Mobila system tryggar mobiliteten
Om ett strömavbrott drar ut på tiden finns även mobila reservelverk att tillgå som Telia kan placera ut. Som ytterligare backup och krisberedskap har Telia tillgång till mobila basstationer som de kan köra ut i krisområden om det behövs.

Om en basstation tillfälligt slås ut, så uppger Telia att det mesta av trafiken kan hanteras av närliggande stationer, förutsatt att de fortfarande är i drift. -Vi  planerar för överlappande täckning mellan basstationerna, så att en viss plats oftast täcks av flera basstationer. I städerna är överlappet omfattande men på landsbygden är den oftast lägre berättar Tommy Ljunggren på Telia.

Telias nät är dimensionerat för att klara högsta beräknade normalbelastning per dag, samtidigt är inte nätet dimensionerat för scenariot att ett större antal kunder skulle ringa inom en geografiskt liten yta. Om en katastrof inträffar inom ett begränsat område, ett område som normalt har låg kapacitet, kan det i extrema fall bli trångt i luften, men detta är inget Telia identifierat som ett problem hittills.

-Vid de större snöstormar som varit har det inte uppstått någon märkbar förhöjning av samtal som ej kan kopplas upp. Det beror också på att de flesta “kriser” har berört större områden, det är många basstationer som tagit hand om trafiken, säger Tommy Ljunggren.

Från MSBs håll tycker man det är viktigt att alla aktörerna på marknaden är medvetna om vikten av god beredskap. -Generellt tycker jag medvetenheten har ökat om vikten av ett bra samarbete mellan privata och offentliga aktörer för att skydda samhällsviktig verksamhet, som el, tele och andra kommunikationssystem, avslutar Helena Lindberg, Generaldirektör MSB.

Artikeln var publicerad i SKEF News nr 2011
+Ulf Seijmer