Trafiken i Stockholm rustar för vintern

Trafik Stockholm, ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Stockholms stad, är en av landets fyra trafikledningscentraler. Trafik Stockholm ansvarar för trafikledning, styrning och trafikinformation för det statliga och kommunala vägnätet i Stockholm samt för det statliga vägnätet i hela Mälardalen och på Gotland. Trafik Stockholm ansvar dessutom för att aktuell trafikinformation tillhandahålls. Det övergripande syftet är säkrare och effektivare framkomlighet på vägarna och minskad miljöpåverkan.

-En av våra styrkor är att vi har kommunikationssystem som samordnar olika myndigheter och organisationer, berättar David Kernell, tillförordnad chef för Trafik Stockholm.

Vinterförberedd organisation
Med två kalla vintrar i rad rustar Trafik Stockholm för kommande säsong. I mitten av november börjar gemensamma förberedelser med övriga aktörer och under hela vintersäsongen hålls återkommande, veckovisa möten med samverkansgruppen som består av entreprenörer, Länsstyrelsen, Landstinget samt myndigheter som MSB.

När ovädret kommer
Väderinformation från egna väderstationer längs vägarna inhämtas löpande. Informationen kombineras med väderdata från SMHI och ger en väderprognos för kommande fyra timmar. Vid större oväder får Trafik Stockholm en väderförvarning från SMHI 24 timmar i förväg vilket ger möjlighet till att ökad bemanningen och förvarna driftentreprenörer.

Eget bredbandsnät
Trafik Stockholm har ett eget fiberbredbandsnät dit anläggningar och övervakningsutrustning är anslutna. Nätet är omfattande med bland annat kameraövervakning av fyra tunnlar samt drift- och larmövervakning av kraft, VA, brand, ventilation med mera.

Samarbeteten
Vid incidenter samarbetar Trafik Stockholm med bland annat räddningstjänst, SOS, Polis och SL. Genom att lägga över kamerabilder till respektive organisations ledningscentral, kan beslut snabbare tas om vilka resurser som behövs.

Idag sker mycket av kommunikationen med andra aktörer via telefon men på fältet är RAKEL en viktig del av verksamheten. – Tidigare hade vi problem med bärbara komradios som inte fungerade utanför fordonen. Nu kan personal på plats ha kontakt med driftledningscentralen hela tiden oavsett om de är i eller utanför fordonet säger David.

RAKEL finns i de fyra VägAssistans-bilarna som styrs och leds via RAKEL, dessutom har vissa av vägentreprenörerna RAKEL på prov. Trafik Stockholm anser att täckningen för RAKEL är bra utom vid vissa tunnelmynningar där signalen stundtals är svag men jämfört med tidigare komradiosystem är RAKEL stabilare. Idag nyttjas RAKEL endast för tal, för positionering och ärendehantering används istället ett eget system.

Informera medborgarna
Information om trafikläget sprids via TV, radio och internet samt via informationstavlor i trafiken, MCS. Via det egna fibernätet hämtas miljövärden och trafikflödesinformation. Aktuella flöden analyseras av ett prognosverktyg som visar operatörerna hur trafikläget kommer att ser ut om tillexempel 10 minuter.

-Systemen idag är väldigt automatiserade, och det är svårt att se att så mycket mer går att göra, anser David Kernell. Systemet NTS innehåller skriftliga rutiner och åtgärdsplaner och analyserar information från de underliggande systemen och föreslår en åtgärdsplan för operatören. All styrning av trafiken sköts automatiskt men måste först bekräftas av en människa.

Plogning av vägar
På vintern hör en del människor av sig med frågor om snöröjningen. Idag har Trafik Stockholm inte har mandat att beordra ut en plogbil utan kan bara rapportera till entreprenören. Det finns dock framtida planer att få fram enskilda plogbilars position via GPS för att Trafik Stockholm lättare skall kunna svara på frågor från allmänheten.

Att vintern erbjuder extra arbetsanstormningar kan var och en inse. – Det finns några datum som man minns extra mycket, menar David Kernell.

Artikeln var publicerad i SKEF News nr 4 2011
+Ulf Seijmer